Štampane i multimedijalne publikacije koje možete preuzeti:

Rezultat istraživanja (ankete, svedočenja, intervjui) o fenomenu prostitucije koju je grupa S.T.RI.K.E. sprovela tokom 2013. g u Novom Sadu sabrani su u publikaciji “Prostitucija u Srbiji – jedno od mogućih lica”. Namera je bila da ponudimo relevantan materijal za neku buduću, kvalitetnu javnu raspravu o poziciji žena u prostituciji. Predočeno je i nekoliko zakonskih modela pravne prakse u zemljama regije i EU. Ukazano je na niz kontroverzi fenomena prostitucije a razmotrene su i istorijske i savremene prakse i iskustva. Na kraju, publikacija je i apel grupe S.T.R.I.K.E. javnosti i donosiocima političkih odluka da se načini prvi korak ka detabuizaciji žena u prostituciji, odnosno da se ona dekriminalizuje kako bi se u budućoj javnoj raspravi čuo i njihov glas.

Sadržaj brošure Zakon o štrajku – činjenice prati okolnosti i aktivnosti pod kojima je sredinom 2013. nastao predlog Zakona o štrajku.Objavljena je integralna verziju predloga Vlade Srbije sa primedbama iznetim u javnoj raspravi a zatim i obrazloženje nadležnog ministarstva zašto najbitnije primedbe nisu prihvaćene. Objavljen je i predlog Zakona o štrajku grupe “S.T.R.I.K.E” (predstavljen u junu 2013) u koji su uvšteni i predlozi radničkih organizacija, sindikata, zaposlenih i sl. Kroz navedena dokumenta uočava se nekompetentnost predlagača zakona a s druge strane su očite i njihove jasne namere da se nastavi sa beskupuloznim ukidanjem  radničkih prava. Vrlo je vidljivo i  odsustvo saradnje i nedostatak vizuje u sindikalnom pokretu. Naveli smo i svojevrstan “spisak poslova” za koje smatramo da bi trebalo da prethode konkretnim i naprasnim izmenama radnog zakonodavstva.

Sadržaj brošure “Putokaz za radna prava” polazi od analize podataka prikupljenih tokom realizacije projekta a koji su ukazali na probleme sa kojima se zaposleni najčešće sreću. Na osnovu toga dati su konkretni primeri te su zatim navedeni svi propisi bitni za određene probleme (otkaz, radno vreme, mobing itd)Sledeći odeljak donosi konkretne primere formulara i obrazaca odgovarajući na pitanje: kako da napišem zahtev, molbu, pritužbu itd. Cilj je da pomogne zaposlenima u komunikaciji sa poslodavcima i državnim službama i institucijama.
 Vodic-prednja1 Publikacija “Vodič za štrajk” posvećena je hrabrim ženama u Srbiji koje su pružile otpor nepravdama, tlačenju i ponižavanju na radnom mestu. I našle hrabrosti da o tome svedoče.Reč je o svedočenju triju žena koje su se same ili sa svojim koleginicama i kolegama suprotstavile bezakonju i bahatosti političke i privredne oligarhije. To su istinite “tranzicijske” priče, na ovakav način prvi put ispičane  u Srbiji. Četvrti glas u brošuri je glas advokatkinje. Ona “preseca” svedočenja žena komentarima i savetima upućujući na taj način i sve druge zaposlene kako da postupe ako se nađu u istim ili sličnim situacijama.Opširnije o brošuri u prikazu studentske grupe Marks21 (Beograd).Video sa promocije “Vodiča” na Pravnom fakultetu u Beogradu. http://pokret.net/cms/index.php?page=arhivaMediji u Srbiji o „Vodiču za štrajk“
 Sastavni deo publikacije “Vodič za štrajk” je video “Jedna priča o mobingu”, zasnovan  na jednom od svedočenja iz “Vodiča za štrajk “. Jedna priča o mobingu.  Rekonstrukcija svedočenja na umetnički način.