Naše autorke:

Dr Gordana Stojaković (1957)

Dr Gordana Stojaković

Dr Gordana Stojaković

osnivačica je više ženskih organizacija (Novosadski ženski centar, Žensko putujuće pozorište, CikCak inicijativa, S.T.R.I.K.E, Alumnistkinje Rodnih studija). Rukovodi projektom Znamenite žene Novog Sada (1999-2013). U oviru projekta je u proteklih desetak godina prikupljena obima dokumentacija o istorijatu ženskog pokreta u Vojvodini, biografijama znamenitih žena. Diplomirala je na Prirodno matematičkom fakultetu – Odsek za turizam Univerziiteta u Beogradu (1980). Završila je  specijalističke rodne studije na ACIMSI Centru za rodne studije Univerziteta u Novom Sadu (2005). Doktorirala sa temom Rodna prespektiva u novinama Antifašističkog fronta žena u periodu 1945-1953. godine . (Novi Sad, 2011) 

Objavila je i više publikacija među kojima su i: 

Znamenite žene Novog Sada I (Novi Sad, 2001)

Neda- jedna biografija  (Novi Sad, 2002)

Diskursne osobine privatne prepiske o knjizi Srpkinja njezin život i rad, njezin kulturni razvitak i njezina narodna umjetnost do danas (1909-1924) (Novi Sad, 2005)

AFŽ Vojvodine 1942-1953 (Novi Sad, 2007)

Skica za potret: Antifašistički front žena Vojvodine 1942-1953 (Novi Sad, 2011)

Prilog za istoriju ženskog pokreta u Vojvodini i Srbiji u 19. i 20. veku (Novi Sad, 2011)

Solidarnost ili lajkovanje: Dnevnik feministkinje o feminizmu i levici u Srbiji (1978-2007) (Beograd, 2011)

Rodna perspektiva u novinama Antifašističkog fronta žena 1945-1953 (Novi Sad, 2013)

Савка Суботић (1834-1918) Жена која није ништа прећутала.  (Нови Сад, 2018. Академска књига)

Dobitnica je Godišnjeg priznanja u oblasti ravnopravnosti polova koje dodeljuje Izvršno veće AP Vojvodine (2008).

Ukoliko želite da preuzmete moj tekst, deo teksta ili fotografije objavljene u kategoriji autorskih tekstova, molim Vas da mi se obratite pismeno: gstojakovic021@gmail.com

Bibliography (Tourism)

Stojaković  Gordana (1999). Novi Sad iz ženskog ugla. Novi Sad: Futura publikacije & Ženske studije i istraživanja.

Stojaković  Gordana  (at all) (2002). Turistička karta Fruške gore. Novi Sad:Prometej.

Stojaković  Gordana (at all) (2002). Turistički vodič Fruške gore. Novi Sad: Prometej.

Stojaković  Gordana (at all)  (2002) CD-Turizam Vojvodine. Novi Sad:  Privredna komora Vojvodine.

Stojaković  Gordana (at all) (2005) Turistički proizvod Novi Sad kroz istoriju u: Kulturni turizam. ur. Olga Hadžić. 313-353. Novi Sad: Univezitet u Novom Sadu, PMF, Departman za geografiju, turizam i hotelijerstvo.

Stojaković  Gordana  (2007.) Turizam Fruške gore  u: Fruška gora. 515-521.  ur. Jelica Nedić. Beograd: Zavod za udžbenike.

Stojaković, Gordana (2013) CD – Rečnik turističkih destinacija: Žitište, Kikinda, Ada i Subotica. ur. Marija Srdić. Kikinda: Centar za podršku ženama.

 

Bibliography (Gender)

Stojaković Gordana (bibliografija)

Knjige:

Slobodan Ćurčić, Olivera Dobrivojević i Gordana Stojaković  (2002). Turistički vodič Fruške gore. Novi Sad: Prometej.

Stojaković,  Gordana,  ur. (2001). Znamenite žene Novog Sada I. Novi Sad: Futura publikacije.

Stojaković,  Gordana,  ur. (2002). Neda- jedna biografija. Novi Sad: Futura publikacije.

Stojaković,  Gordana,  ur. (2002). Eržebet Berček  Ester. Novi Sad:Forum i Futura publikacije.

Stojaković, Gordana (2011), Solidarnost ili lajkovanje: Dnevnik feministkinje o feminizmu i levici u Srbiji (1978-2007). Beograd: Ženski informaciono-dokumentacioni centar (ŽINDOK).

Stojaković, Gordana (2012). Rodna perspektiva u novinama Antifašističkog fronta žena (1945-1953). Novi Sad: Zavod za ravnopravnost polova.

Stojaković Gordana i Svetlana Kresoja (2015). Ženska imena Novog Sada – Vodič za ljubitelje alternativnih tura. Novi Sad: Turistička organizacija Novog Sada.

Stojaković Gordana and Svetlana Kresoja (2015) Female  names of Novi Sad- Guidebook for Altenative Tour Lovers. Novi Sad: Tourist organisation City of Novi Sad.

Studije, članci i istraživanja u zbornicima i drugim tematskim publikacijama:

Stojaković,  Gordana (at al.) (2005). Turistički proizvod Novi Sad kroz istoriju u: Kulturni turizam. ur. Olga Hadžić. 313-353. Novi Sad: Univezitet u Novom Sadu, PMF, Departman za geografiju, turizam i hotelijerstvo.

Stojaković,  Gordana  (2007). Turizam Fruške gore  u: Fruška gora. 515-521.  ur. Jelica Nedić. Beograd: Zavod za udžbenike.

Stojaković,  Gordana (2001). Istorijat ženskog pokreta u Vojvodini u: Demokratija i ženska prava u multietničkoj ruralnoj zajednici /zbornik radova/. 5-6. ur. Eufrozina Marina. Novi Sad: ŠOSO Milan Petrović.

Stojaković,  Gordana (2002).  Prilog za istoriju ženskog pokreta u Novom Sadu u: Bilten Saveznog ministarstva nacionalnih i etničkih zajednica. br. 7. 27-28. Beograd.

Stojaković,  Gordana (2002) . Staka Skenderova ili prilog za istoriju autentičnosti u: Habitus- Kulturni dijalog između islama i centralne i istočne Evrope. 177-190. ur. Zoran Gaši. br. 8. Novi Sad.

Stojaković, Gordana (2004). A New Book of Esther: From Hungarian to Serbian, celebrating women in: Feminist Europa: Rewiev of Books. Vol. 4. No 1. 50-51. Heilderberg: German Foundation for Gender Studies www.ddv-verlag.de

Stojaković,  Gordana (2005). Na Konkursu Matice srpske ‘Kakva valja da je Srpkinja u kući i društvu’ – nagradu dobio muškarac u: Mapiranje mizoginije u Srbiji: Diskursi i prakse (II tom) 117-139.ur. Marina Blagojević. Beograd: AŽIN.

Stojaković, Gordana  (2006). Tények, melyek a 19. század kőzepétől a 20. század kőzepéig meghatározták az Újvidéki, a Vajdasági Magyar nők emancipációjáért vívott küzdeimet: u: Vajdasági Magyar Nők élettörténetei. 9-17. ur. Svenka Savić és Veronika Mitro. Újvidék: Futura Publikacije i Ženske studije i istraživanja

Stojaković,  Gordana (2008), Domaća radinost i angažovanje žena u Vojvodini krajem 19. i početkom 20. veka u: Seoske ženske organizacije u Vojvodini. 19-21. ur. Marina Blagojević. Novi Sad: Pokrajinski sekretarijat za ravnopravnost polova. Novi Sad.

Stojaković,  Gordana (2009), Ein Gespenst geht um in Serbien, Die Frauenbewegungshistoriographie besitzt gute Perspektiven im Wie Frauenbewegung Geschreiben wird. 279-283. Hg. Johanna Gehmacher und Natascha Vittorelli. Wien: Löcker.

Stojaković,  Gordana (2010). Education of Serbian women in domestic and foreign universites in Serbia the cultural bridge between East and West. 176-177. ed. Čedomir Popov. Novi Sad: Matica srpska.

Stojaković, Gordana (2010). Školovanje srpskih žena na stranim i domaćim univerzitetima u: Srbija kulturna spona istoka i zapada. 177-177. ur. Čedomir Popov. Novi Sad: Matica srpska.

Stojaković, Gordana (2011). Skica za potret: Antifašistički front žena Vojvodine 1942-1953. u: Partizanke, žene u Narodnooslobodilačkoj borbi. 13-38. ur. Zoran Petakovi Draško Milinović. Novi Sad: Cenzura.

Stojaković, Gordana (2011)  Prilog za istoriju ženskog pokreta u Vojvodini i Srbiji u 19. i 20. veku u: Uvod u rodne teorije. 63-81. Ivana Milojević i Slobodanka Markov (ur). Novi Sad: ACIMSI i Mediterran Publishig.

Stojaković, Gordana (2012). Pioneer Serbian Women Physicians and Their Activist Role in Women`s Rights in: Serbian Studies: Journal of the North American Society for Serbian Studies 24 (1-2). 109-125. ed Ljubica D. Popovich and Lilien F. Robinson. Bloomington: Slavica Publisher, Indiana University.

Stojaković,  Gordana(2012). Milica Tomić u: Časopis Žena Milice Tomić. 5-16. ur. Vesna Nedeljković Angelovski. Novi Sad: Muzej Grada Novog Sada.

Stojaković, Gordana  (2012). Milica Tomić feminističko nasleđe koje traje  u: Časopis Žena Milice Tomić. 17-38. ur. Vesna Nedeljković Angelovski. Novi Sad: Muzej Grada Novog Sada.

Stojaković,  Gordana(2012). Milica Tomić in: Women`s Issue. 5-16. ed. Vesna Nedeljković Angelovski. Novi Sad: City Museum of Novi Sad.

Stojaković, Gordana  (2012). Milica Tomić – feminist heritage that lasts in: Women`s Issue. 17-38. ed. Vesna Nedeljković Angelovski. Novi Sad: City Museum of Novi Sad.

Stojaković, Gordana  (2012). Analiza u: Putokaz za radna prava – Vodič za komunikaciju sa poslodavcima i institucijama.  16-23. ur. Jovanka Zlatković. Novi Sad: S.T.R.I.K.E.

Stojaković, Gordana (2012). Anitifašistički front žena Jugoslavije (AFŽ) 1946-1953: pogled kroz AFŽ štampu u: Rod i levica. 13-39. ur. Lidija Vasiljević i Tamara Skrozza. Beograd: ŽINDOK

Stojaković, Gordana (2012). Yugoslavia Antifascist Front of Women (AFŽ) from 1946 to 1953: A look through AFŽ Press. Gender and Left Movement – Panel discussion. 13-36. ed. Lidija Vasiljević and Tamara Skrozza. Belgrade: Žindok.

Stojaković, Gordana (2013). Draga Gavrilović: prilog za istoriju stvaranja novih rodnih uloga u srpskom društvu 19. veka u: Valorizacija razlika – Zbornik sa naučnog skupa o Dragi Gavrilović (1854-1917). 56-74. ur. Svetlana Tomić. Beograd: Altera i Fondacija multinacionalni fond kulture.

Stojaković, Gordana (2013). Unutar oglašene ravnopravnosti polova: istraživanje o prostituciji u Novom Sadu (2010-2012). Prostitucija u Srbiji – jedno od mogućih lica. 24-107. ur. Jovanka Zlatković. Novi Sad: S.T.R.I.K.E.

Stojaković, Gordana (2013). Women`s World (1886-1914): Serbian Women`s Laboratory as an Entrance into the Public Sphere in: Serbian Studies: Journal of the North American Society for Serbian Studies 25 ( No 1). 21-58. ed. Ljubica D. Popovich and Lilien F. Robinson (at al.).  Bloomington: Slavica Publisher, Indiana University.

Stojaković, Gordana (2014). Ideja, otpor, revolucija kao deo zaboravljenog iskustva. Za 10. 41-50. ur. Marija Srdić. Kikinda: Centar za podršku ženama.

Stojaković, Gordana (2014). Žene u novim profesijama 1945-1950: pogled na svakodnevni život žena kroz štampu Antifašističkog fronta žena u: Politička upotreba prošlosti – o istorijskom revizionizmu na postjugoslovenskom prostoru.  243-262. ur. Momir Samardžić, Milivoje Bešlin i Srđan Milošević. Novi Sad: Alternativna kulturna organizacija AKO.

Stojaković, Gordana (2014). Povodom jubileja – kako je istorija ženskog pokreta u Vojvodini bila deo istorije Zavoda za ravnopravnost polova. Prvih 10 godina Zavoda za ravnopravnost polova. 93. ur. Vesna Šijački i Katarina Krajnović. Novi Sad. Zavod za ravnopravnost polova.

Stojaković, Gordana (2015). Bašta Natoševićevih u: Pasaži i dvorišta Novog Sada. 167-170. ur. Radmilo Mulić. Novi Sad: Mala velika knjiga.

Stojaković, Gordana (2016). A Baroque Experience. Bel Guest. 30-31. ed. Milena Mihaljčić. Beograd: Izdavačko društvo PONT d.o.o.

Stojaković, Gordana (2016). Hosted by Suzana & Kice. Bel Guest. 74. ed. Milena Mihaljčić. Beograd: Izdavačko društvo PONT d.o.o.

Стојаковић Гордана (2018). Савка Суботић (1834-1918) – Жена која није ништа прећутала. Нови Сад: Академска књига.

 

Studije, članci i istraživanja (internet, elektronski izvor -CD ROM):

Stojaković , Gordana (at al.)  (2002). CD-Turizam Vojvodine. Novi Sad:  Privredna komora Vojvodine.

Stojaković, Gordana (2013). CD – Rečnik turističkih destinacija: Žitište, Kikinda, Ada i Subotica. ur. Marija Srdić. Kikinda: Centar za podršku ženama.

Stojaković,  Gordana (2005). Diskursne osobine privatne prepiske o knjizi Srpkinja njezin život i rad, njezin kulturni razvitak i njezina narodna umjetnost do danas (1909-1924)- specijalistički rad. Novi Sad: Univerzitet u Novom Sadu.ACIMSI- Centar za rodne studije. www.nsac.yu

Stojaković,  Gordana (2007). CD- AFŽ Vojvodine 1942-1953. Novi Sad: izdanje autorke. ISBN 978-86-909833-0-8.

Stojaković, Gordana (2013). Nova paradigma za nove sindikate – istorijsko-ideološki koncept u: Solidarnost 29. 26-27. http://www.marks21.info/zensko-oslobodenje/nova-paradigma-za-nove-sindikate-istorijsko-ideoloski-koncept

Stojaković, Gordana (2013). Prostitucija: posao ili nasilje- iskustvo Norveške u: Solidarnost 29. 32-33. http://www.marks21.info/zensko-oslobodenje/prostitucija-posao-ili-nasilje

Stojaković, Gordana (2013). Povodom osnivanja Udruženja alumnistkinja Rodnih studija u Novom Sadu http://alumnistkinje.org/category/skupstina/osnivacice/gordana-stojakovic/

Stojaković, Gordana (2013). Ekonomija njege i brige izgradila je zemlju u: Kulturpunkt.hr. http://www.kulturpunkt.hr/content/ekonomija-njege-i-brige-izgradila-je-zemlju

Stojaković, Gordana (2013). Novi Sad – Turističke atrakcije http://novisad.travel/turisticke-atrakcije/

Stojaković, Gordana (2014). Intevju sa Idom Sabo: Sjećanje o ženama u radničkom pokretu, NOB-u, AFŽ-u Jugoslavije i Vojvodine.  Zagreb: Mladi antifašisti Zagreba.  http://maz.hr/index.php/tekstovi/clanci/20-intervju-s-idom-sabo-sjecanje-o-zenama-u-radnickom-pokretu-nob-u-i-afz-u-jugoslavije-i-vojvodine

Stojaković, Gordana (2014). Vreme AFŽ novinarstva u Vojvodini – Sećanje Gizele Sabo. Zagreb: Mladi antifašisti Zagreba. http://maz.hr/index.php/tekstovi/clanci/29-gordana-stojakovic-vreme-afz-novinarstva-u-vojvodini-secanja-gizele-szabo

Stojaković, Gordana (2014). Reproduktivni rad i materinstvo u Jugoslaviji u vreme AFŽ-a u: Temat: Postajanje majkom u vreme neoliberalnog kapitalizma. ur. Ana Vilenica. http://www.uzbuna.org/yu/node/135/reprodukcija-vi%C5%A1kavi%C5%A1ak-reprodukcije-rod-u-ekonomskom-smislu/neoliberalizam-i-materinstvo-0

Stojaković, Gordana (2014). The Women’s Antifascist Front of Vojvodina (1942-1944) – The War Experiences. International Conference in Sarajevo June 7th and 8th 2014:The place of women in war 1914-2014.  www.pravonarad.info  http://www.afzarhiv.org

Stojaković, Gordana (2014). Vida Tomšič- Zašto je ukinut AFŽ  www.pravonarad.info http://www.afzarhiv.org

Stojaković, Gordana (2014). Ženski mirovni aktivizam u Jugoslaviji (1900-1941).  Predavanje održano u Sarajevu 12.09. 2014. u okviru ciklusa „Neko je rekao feminizam“. PitchWise festival. Sarajevski otvoreni centar/CURE. www.pravonarad.info

Stojaković, Gordana (2014). The Women`s Antifascist Front of Vojvodina (1942-1944)- The War Experience http://www.afzarhiv.org

Stojaković, Gordana (2014). Reke mržnje i talasi psovki  www.pravonarad.info

Stojaković, Gordana (2014). Prevodi koji nam nedostaju. www.pravonarad.info

Stojaković, Gordana (2014). Crtica o ženskim udruženjima u Splitu, Sekciji Primorske banovine Jugoslovenskog ženskog saveza, Jelki Perić i Zlati Kovačević-Lopašić.  www.pravonarad.info

Stojaković, Gordana (2014). Crtica o feminističkoj istoriji Grada Zagreba (1919-1940) www.pravonarad.info

Stojaković, Gordana (2014). Slučaj starije radnice uhvaćene u ralje mera štednje Vlade Srbije  www.pravonarad.info

Stojaković, Gordana (2014). Zakoni za „štednju“ ugrožavaju prava starijih radnica/ka  www.pravonarad.info

Stojaković, Gordana (2014). Žene i muškarci u Srbiji: Šta to beše ravnopravnost www.pravonarad.info

Stojaković, Gordana (2015) O položaju zaposlenih makji koje imaju decu sa smetnjama u razvoju www.pravonarad.info

Stojaković, Gordana (2015). Her story is repeated: Жене на периферији капитализма у две епизоде www.pravonarad.info

Stojaković, Gordana (2015). Barokne vrednosti fruškogorskih manastira brane se danas i zabranom ruža za usne www.pravonarad.info

Stojaković, Gordana (2016). Godine nezadovoljstva – Da li će levica u nastajanju ponoviti greške feminizama u nestajanju www.pravonarad.info

Stojaković, Gordana (2016). Pare ili solidarnost, pitanje je sad www.pravonarad.info

Stojaković, Gordana (2016). Vlada Srbije zaboravila na turizam – Javni sektor: diskriminacija zaposlenih www.pravonarad.info

Stojaković, Gordana (2016). Ko ima monopol nad prošlošću određuje i budućnost. Povodom Dana žena – Istorija borbe žena u interpretaciji Britanskog saveta www.pravonarad.info

 

Mape, plakati, filmovi, ostalo:

Stojaković,  Gordana (1999). Novi Sad iz ženskog ugla. Novi Sad: Futura publikacije & Ženske studije i istraživanja.

Stojaković, Gordana & Zubanov  Violeta (1999). Adresar- NS žene na delu. Novi Sad: Centar za preduzeće, preduzetništvo i menadžment.

Stojaković, Gordana (2001). Plakati Novosađanke (1-6). Novi Sad: Futura publikacije & Ženske studije i istraživanja. http://www.zenskestudije.org.rs/01_o_nama/gordana_stojakovic/gordana_stojakovic.html

Slobodan Ćurčić, Olivera Dobrivojević i Gordana Stojaković (2002). Turistička karta Fruške gore. Novi Sad:Prometej.

Stojaković, Gordana (2007) Naša savremenica Savka Subotić: dramski prikaz. Novi Sad: izdanje autorke.

Stojaković, Gordana  (2010) Kikinda iz ženskog ugla. Kikinda: Centar za podršku ženama.

Stojaković, Gordana (2011) Serijal: Znamenite žene Novog Sada (koscenaristkinja) ur. Danica Aćimović: Marija Trandafil, Savka Subotić, Jelena Kon, Eržebet Berček, Paula Šosberger i Milica Tomić. RTV Vojvodina 1

Stojaković, Gordana (2012) Beograd iz ženskog ugla – Koministkinje, skojevke i narodne herojke. Beograd: Žene u crnom.

Stojaković, Gordana (2014) Fruška gora – turistička mapa. Novi Sad: Turistička organizacija Grada Novog Sada

Zlatković Jovanka i Stojaković Gordana (2016). Dokumentarni film- Žena, majka, policajka. Novi Sad: S.T.R.I.K.E i Zrenjaninski socijalni forum.

Stojaković Gordana (2018) „Knjiga `Srpkinja, njezin život i rad, njezin kulturni razvitak i njezina narodna umjetnost do danas` po drugi put među nama“ : Godišnjak Muzeja grada Novog Sada. Br. 11. 171-182. ur. Vesna Jovičić. Novi Sad: Muzej grada Novog Sada.