Nova paradigma za nove sindikate

Tokom 2012. godine organizacija “S.T.R.I.K.E.” je realizovala tri okrugla stola pod zajedničkim nazivom: “Nova paradigma za nove sindikate”. Debate su održane između 31. oktobra i 20. novembra u Beogradu, Zrenjaninu i Novom Sadu. Učestvovali su predstavnici sindikata, politikolozi, istoričari, stručnjaci za radno pravo. Okrugli stolovi su bili tematski određeni tako da je stanje sindikalizma u Srbiji razmatrano sa tri aspekta: iz iskustva sindikalnih lidera, u istorijsko – ideološkom kontekstu i iz ugla pravne regulative i sudske prakse.

Cilj debata je bio da se sa različitih pozicija analiziraju uzroci brojnih problema sindikalizma u Srbiji kao i mogući reformski pravci.

 

 

Okrugli sto u Beogradu, 31.10. 2012. “Iz ugla sindikalista”

 

BgAaBG5Učesnici prve debate bili su sindikalni lideri Policijskog sindikata Srbije, (Dragan Palačković) sindikata “Sloga” (Željko Veselinović) i granskog sindikata građevinarstva Saveza samostalnih sindikata Srbije (Duško Vuković). Osnovni rezultat okruglih stolova je činjenica da su lideri  pojedinih sindikata koji inače ne sarađuju, prihvatili da za istim stolom javno razgovaraju  i problemima sindikalizma u Srbiji.

Međusobne optužbe i sporenja gotovo sve vreme trajanja debate među liderima “novih” i “starih” sindikata, jasno su pokazala da tema reforme sindikalne scene i nove sindikalne paradigme još nije došla “na dnevni red” onih koji sada vode sindikate u Srbiji. Sporovi i razmimoilaženja su bazirana na postojećim pragmatičnimi problemima i partikularnim interesima a ne na suštinskim pitanjima sindikalizma.

 

Jedan od ključnih ciljeva bio je da se u debati među sindikalnim liderima eventualno formuliše bar jedna konkretna akcija ili aktivnost  na čijoj bi realizaciji tri sindikata mogla da sarađuju.Najčešće međusobno suprotstavljeni predstavnici sindikata složili su se (deklerativno prihvatili)  da bi mogli da sarađuju u izradi zajedničkog predloga propisa iz oblasti radnog zakonodavstva. Ključna tema oko koje nije bilo moguće približiti suprotstavljene stavove predstavnika SSSS s jedne strane i sindikata “Sloga” s druge strane to je metod utvrđivanja reprezentativnosti sindikata. Utisak je bio da zapravo ne postoji iskren interes sindikata da se sistemski uredi sporno pitanje te da je sindikalcima osnovni interes “ulazak” njihovih predstavnika u socio-ekonomski Savet s obzirom da je u pitanju – plaćena funkcija.

Prihvatanje lidera da razgovaraju smatramo malim ali bitnim pomakom na sindikalnoj sceni.

 

Okrugli sto u Zrenjaninu , 14.11.2012. “Sindikati iz ideološkog i istorijskog ugla”

Zr 3ZR Goca14112912Druga debata je sadašnje probleme sindikalizma razmatrala u istorijsko-ideološkom kontekstu. Učesnici su bili Miroslav Samardžić – politikolog, dr Gordana Stojaković – feministička aktivistkinja i Vuk Vuković, student sociologije, član uredništva marksističkog lista Solidarnost i aktivni učesnik studentskih borbi. Zaključak debate je sledeći: sadašnja konfuzna pozicija sindikalizma u Srbiji je rezultat  specifičnog istorijskog nasleđa (“sindikati kao produžena ruka komunističke partije, bez  jasno definisanih specifično sindikalnih ciljeva)  divlje i pretežno kriminalne privatizacije, uništena industrija i nestanak radničke i srednje klase kao i nekritičkog stava političke elite i većeg dela stručne javnosti prema neoliberalnom kapitalizmu. Sindikati su, kao i celokupno društvo u Srbiji u “bezvazdušnom prostoru”, bez  jasne ideološke pozicije zbog  velikog deficita na  levoj političke opciji.  Takođe nemaju ni uporište  u jasno definisanom društvenom sistemu vrednosti zato što je u Srbiji stari sistem urušen a novi nije etabliran.  Rezultat toga je: nepostojanje sindikalne solidarnosti ali i ideološka konfuzija. Ona se ogleda u javnoj promociji ličnih političkih i ideoloških stavova sindikalnih lidera koji obuhvataju celokupnu paletu političkih stavova, od ultra desničarskih do socijaldemokratskih i levičarskih ideologija.

 

 

Novi Sad, 20.11.2012. “Pozicija sindikata u propisima”

debata NSDebata 20112012nsU trećoj debati razmotrena je pozicija sindikata sa aspekta pravne regulative i sudske prakse. Učesnici su bili: Snežana Lakićević, advokatkinja, bivša državna sekretarka za rad u Ministarstvu za rad i socijalnu politiku, Dejana Spasojević Ivančić, advokatkinja i arbitar u Agenciji za mirno rešavanje radnih sporova i Dušan Čkonjević, advokat  i saradnik više sindikata.

Učesnici su kritikovali oportunizam sindikalnih lidera. Posebno oštre ocene je iznela Snežana Lakićević, bivša državna sekretarka za rad rekavši da sindikalne lidere “jedino zanima hoće li njihov sindikat biti reprezentativan kako bi oni zauzeli mesto u socio-ekonomskom Savetu i od toga imali materijalne koristi”. Zakonska rešenja koja regulišu reprezentativnost sindikata ocenjena su kao apsurdna jer o reprezentativnosti se ne odlučije na osnovu egzaktnih podataka (broja članova) već na osnovu lične procene predstavnika onih sindikata koji su već stekli status reprezentativnih i članstvo u (tripartitnom) Socijalno-ekonomskom savetu. Pri tom, odluke u tom savetu se donose – konsenzusom. U kontekstu tih činjenica učesnici debate su ocenili da bez političke volje neće doći do promene propisa posebno što ni sindikalni lideri nisu zainteresovani da se ta oblast zakonski uredi na drugačiji način.


 

O projektu:

Tokom 2012. godine “S.T.R.I.K.E” realizuje projekat pod nazivom “Radna prava kroz zakone”  proizašao iz analize rezultata prethodnog projekta.

Putokaz za radna prava Vodič za komunikaciju sa poslodavcima i institucijama

Putokaz za radna prava
Vodič za komunikaciju sa poslodavcima i institucijama

Planirano je objavljivanje brošure “Putokaz za radna prava” gde će u nekoliko odeljaka biti sistematizovani  propisi iz oblasti radnog prava kao svojevrstan putokaz za najčešće probleme koje su zaposleni navodili u anketama tokom prethodnog projekta. Cilj je zaposlene uputiti na propise koji regulišu npr. zabranu zlostavljanja na radu, otkaz, radno vreme, neplaćeni doprinosi, štrajk, godišnji odmor, prekovremeni rad i sl. Na taj način zaposleni će na jednom mestu dobiti nedvosmislenu informaciju o tome koji zakoni i druga pravna akta regulišu konkretan problem iz radnih odnosa kako bi na adekvatan način i na vreme mogli da reaguju.

 

Sastavni deo brošure je i svojevrstan praktikum sastavljen od najčešćih formi  dokumenata koje bi zaposleni trebalo da koriste u komunikaciji sa poslodavcima, ustanovama i institucijama. Cilj je na jednom mestu objaviti obrazce i formulare kao i najčešće forme za aktivnosti  zaposlenih prvenstveno u slučajevima kriznih komunikacija. Ovaj odeljak donosi konkretne primere i odgovara na pitanja: kako da napišem zehtev, molbu, pritužbu itd. S obzrom na to da se tokom realizacije projekata u prethodne dve godine na različite načine jasno manifestovala  vrlo problematična uloga većine sindikata –  planirano je održavanje nekoliko okruglih stolova  pod nazivom  “Nova paradigma za nove sindikate”.

 

Cilj je da se iz različitih uglova sagleda stanje na sindikalnoj sceni Srbije, da se identifikuju eventualni reformski procesi, različita iskustva sindikalnog organizovanja i da se identifikuju idejna rešenja o mogućim pravcima reforme sindikalne scene.

 

Učesnici diskusije o sindikalnoj sceni  bi trebalo da ponude odgovore na pitanja: u kakvom je stanju sindikalna scena Srbije, po čemu se poznaju sindikati (šta je posao sindikata) i šta je potrebno uraditi da Srbija dobije relevantnu sindikalnu scenu?